Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Horsens Fodbolddommer-Klub, og dens hjemsted er Horsens

§ 2

Foreningen har til formål at uddanne og virke for dygtiggørelse af fodbolddommere samt at være til moralsk og faglig bistand for disse. Foreningen skal søge altid at være repræsenteret i samtlige rækker under DBUJYLLAND og DBU. Foreningen skal søge formålet opnået ved uddannelse af alle medlemmer, det vil sige dommere, bedømmere, instruktører m.v. Herudover skal klubbens bestyrelse til enhver tid søge at opnå tillidsposter indenfor JFU, DFU, diverse udvalg og så videre, for herigennem at øge klubbens indflydelse disse steder.

§ 3

Stk. 1 Som medlemmer kan kun optages de af DBU autoriserede fodbolddommere.
Stk. 2 Enhver anmodning om optagelse stilles til foreningens formand.

Stk. 3  Enhver optages i foreningen mod at betale et årligt kontingent, som indbetales i 1 rate, samt optagelsesgebyr.
b) I kontingent er indbefattet Fodbolddommerbladet og DBUJYLLAND´s turneringsreglement.
c) Der kan optages passive medlemmer. Som passive medlemmer kan man ikke fungere som dommer eller bedømmer.
Passive medlemmer modtager dommerbladet og inviteres med til alle klubbens medlemsmøder. Passive medlemmer betaler et mindre kontingent end de aktive.
Stk. 4 Kontingentrestance udover 1 måned efter skriftlig påkrav kan – efter beslutning af bestyrelsen – medføre automatisk slettelse af foreningen.
Stk. 5 Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med 1 måneds varsel.
Stk. 6   Eventuel genindmeldelse som medlem kan kun ske mod betaling af skyldig restance samt nyt optagelsesgebyr.

Stk. 7 Udmeldte, slettede eller udelukkede medlemmer har intet krav i foreningens formue m.v.

§ 4

Stk. 1
a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
b) Stemmeberettigede og valgbare er alle aktive medlemmer

Stk. 2
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i januar måned med i det mindste følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Ansættelse af kontingent, optagelsesgebyr
6. Valg af foreningens formand
7. Valg af foreningens kasserer og bestyrelse i øvrigt samt suppleanter herfor
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Det bemærkes at pkt. 6 kun gælder for hvert andet år, såfremt andet ikke indtræder jf. § 8, stk. 3.

Stk. 3
a) Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis mindst 15 medlemmer fremsender ønsket derom til foreningens formand, med angivelse af motiveret dagsorden.
b) Ekstraordinær generalforsamling skal herefter indvarsles og afholdes senest 14 dage efter modtagelsen af denne dagsorden.

Stk. 4
Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt til alle medlemmer med mindst 20 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Stk. 5
Forslag og afstemning til valgene kan og skal være skriftligt, såfremt det begæres af et medlem.

Stk. 6
I tilfælde af stemmelighed ved valgene foretages straks ny afstemning. I tilfælde af stemmelighed på ny, foretages herefter lodtrækning af generalforsamlingens dirigent.

Stk. 7
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5

Forslag – herunder vedtægtsforslag – der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Denne bestemmelse er ikke gældende for forslag af medlemmer til opstilling ved valgene.

§ 6

Lovændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

§ 7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 8

Stk. 1 a) Generalforsamlingen vælger foreningens formand og kasserer samt yderligere 4 medlemmer til bestyrelsen.
b) Endvidere vælges 2 suppleanter for bestyrelsen.

c) Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Disse kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen eller suppleanter for denne.
d) Bestyrelsen – herunder kassereren – er på valg med 2 medlemmer skiftevis hvert

andet år. Formanden er på valg hvert andet år.

e) Bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleanter er på valg hvert år.
f) Revisorer er på valg hvert andet år.
g) Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen eller foreningen i en valgperiode, træder en suppleant ind i stedet. Denne sidder herefter til det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode er udløbet. Samme regel gælder for revisorer.
Stk. 2 a) Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær samt nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg.
b) Formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde. Der skal samtidig gives meddelelse til kampfordeleren og formanden for bedømmerudvalget.
c) Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kun når mindst 4 medlemmer er til stede og alle medlemmer i øvrigt er behørigt indkaldt Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
d) Bestyrelsen er forpligtet til at føre beslutningsprotokol for generalforsamlinger og over alle bestyrelsesmøder. Protokollen kan begæres fremlagt på enhver generalforsamling
e) Bestyrelsen kan fritage medlemmer for kontingent i tilfælde af sygdom eller lignende.
f) Som foreningens repræsentant ved JFU´s delegeretmøde er formanden selvskrevet. Såfremt der sendes andre end formanden, vælger bestyrelsen de øvrige.
Stk. 3 Forlader formanden bestyrelsen eller foreningen i en valgperiode, overtager næstformanden foreningens ledelse indtil førstkommende generalforsamling, hvor en ny formand vælges. Næstformanden overtager også foreningens ledelse midlertidigt, hvis formanden har midlertidigt forfald. I sidste tilfælde indkaldes der ikke nogen suppleant.
Stk. 4 Forlader kassereren bestyrelsen eller foreningen i en valgperiode, indkaldes en suppleant under henvisning til § 8 stk. 1 g. Bestyrelsen varetager herefter kassererens arbejde indtil førstkommende generalforsamling, hvor en ny kasserer vælges.

§ 9

Stk. 1
Kampfordeleren udpeges af bestyrelsen efter opslag og skriftlig ansøgning mellem klubbens medlemmer.

Stk. 2
Kampfordeleren og formanden for bedømmerudvalget har, såfremt de ikke er medlem af bestyrelsen, pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret

Stk. 3
Kampfordeleren foretager fordeling af kampe på den mest forsvarlige og retfærdige måde blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen kan dog, dersom det skønnes nødvendigt, skride ind overfor kampfordeleren, ligesom bestyrelsen i tilfælde af sygdom eller andet, der måtte hindre kampfordeleren i at udøve sin opgave for foreningen og klubberne på passende måde, sørge for en stedfortræder eller selv foretage fordelingen
§ 10

Stk.1

Intet medlem må selv aftale kampe. Enhver bestilling skal accepteres af kampfordeleren.

 

Stk.2

Såfremt noget usædvanligt er forekommet i en fodboldkamp, hvor et medlem af foreningen har fungeret som dommer, eller et medlem får en sag indanket for JBU eller DBU, skal han senest 4 dage derefter tilstille for foreningens formand skriftlig indberetning herom.

 

Stk.3

a)

Ethvert medlem forpligter sig i kampe i DBU og DBUJYLLAND turneringer samt privat-kampe, at overholde de respektive af unionerne fastsatte takster for honorar, rejser, diæter og kørte km. i forhold til gældende retningslinier.

 

b)

•         Et medlem må ikke påtage sig kampe uden om klubbens kampfordeler.

•         Hvis et af dommerklubbens medlemmer også er medlem af en boldklub, må medlemmet dømme denne klubs ungdomskampe til og med U 13 drenge/piger. Dette skal dog meddeles kampfordeleren inden afvikling af kampen/stævnet. Ved medlemskab af en klub forstås, at der betales kontingent til klubben, eller dommerkortet er betalt af klubben. Denne regel gælder kun i forhold til en klub.

•         Der må dog ikke dømmes med DFU mærke på tøjet.

•         Undtaget herfra er velgørenhedskampe og kampe, som udelukkende har til formål at forbedre en klubs økonomi. Dommerklubbens bestyrelse skal dog kontaktes forinden.

 

§ 11

Stk. 1 Bestyrelsen kan – når mindst 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer herfor – ekskludere et medlem, hvis dette modarbejder klubbens interesser eller ikke retter sig efter gældende regler og retningslinier.
Stk. 2  Forinden der foretages eksklusion, skal medlemmet dog have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Eventuelt møde herom dokumenteres ved skriftlig møderesumé.
Stk. 3 Eksklusionen kan ankes til førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor afgørelse træffes ved almindeligt simpelt flertal. Eksklusionen er gældende indtil generalforsamlingen træffer anden afgørelse.
Stk. 4 Bestyrelsen kan dog – når mindst 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer herfor – genoptage et ekskluderet medlem, medmindre eksklusionen ikke senere er godkendt på generalforsamlingen, jævnfør stk. 3.
Stk. 5
Bestyrelsen kan idømme medlemmer bøde – i gentagelsestilfælde – karantæne, hvis den skønner det påkrævet. En karantæne kan ikke samlet overstige 6 måneder pr. gang.

§ 12

Stk. 1 a) Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af fremmødte medlemmers stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Disse generalforsamlinger skal afholdes med fra 20 til 30 dages mellemrum.

b) Ved foreningens opløsning skal eventuelle overskydende midler tilfalde Jysk Fodbolddommer – Union.

Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen i Horsens, den 26. januar 2009.

Generalforsamlingens dirigent Steen Karlsen

Foreningens formand Bent Rasmussen